headerphoto

Feed Blogger masih error ya? Hanya menampilkan update URL artikel sebanyak 150 atau 151 aja. Akibatnya, konten blog yang mengandung script feed tersebut, seperti Daftar Isi, tidak akan menampilkan artikel secara keseluruhan. Bagaimana solusi menampilkan feed semua artikel yang tersedia?

feed-150-only

Problem feed blogger ini, tidak akan mengganggu blog yang mempunyai artikel kurang dari 150. Namun bagi sebuah Blog yang memlikiki artikel sebanyak 200, 500 atau lebih dari 150, akan rugi, karena beberapa artikel tidak akan ditampilkan.

Lalu, bagaimana agar feed Blogger tersebut normal kembali? Jawabannya, tunggu kabar dari Mbahnya, Mbah Google, hehe. Kalo triknya atau Solusi untuk menampilkan feed blogger lebih dari 150, atau dengan kata lain, solusi menampilkan feed semua artikel yang tersedia, saya punya. Berikut langkahnya:

1. Harus tau ID Blogger kamu, tahu kan?
Contoh ID Blog ini adalah 6090294668116296019
2. Jika kode html daftar isi kamu seperti di bawah ini
<script type="text/javascript" src="https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/moalmules/showrecentposts24.js"></script><script type="text/javascript">var numposts = 600;</script><script type="text/javascript" src="http://planetcaang.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=500&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"></script></div>

3. Maka, ganti alamat URL feed nya dengan feed/ atom yang ada ID Bloggernya
<script type="text/javascript" src="https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/moalmules/showrecentposts24.js"></script><script type="text/javascript">var numposts = 600;</script><script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/feeds/6090294668116296019/posts/default?redirect=false&start-index=1&max-results=500&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"></script>

4. Hasilnya seperti gambar di bawah ini
feed-blogger-bisa-lebih-dari-150

Kesimpulannya, trik atau solusi untuk menampilkan feed/ sitemap/ atom Blogger lebih dari 150 adalah dengan mengganti URL feed lama dengan url feed yang ada ID Bloggernya. Semoga berhasil...!

Lanjut baca »»

D
Dihandap ieu aya lima belas ngaran-ngaran

Ukuran Panjang jeung Lega

nu sok dipake dina basa Sunda

Satumbak

14 meter pasagi

Sabata

3,77 meter

Sapal

1,5 kilometer

Samil

1,5 meter

Saare

100 meter pasagi

Sahektar

100 are

Sakaki

30 senti

Saelo

0,688 meter

Saicak

Saelo pasagi

Sadim

Satapak jempol

Sajeungkal

Sapanjang ti tungtung indung leungeun tepi ka tungtung cinggir, upama dipentangkeun kurang leuwih 20 senti

Sajeujeuh

Sarua jeung panjang dampal suku kolot

Sadeupa

Sapanjang ti tungtung ramo leungeung kenca tepi ka tungtung ramo leungeun katuhu, upama dipentangkeun kurang leuwih 1,6 meter

Satampah

Kira-kira sagede dampal leungeun kolot

Sakodok

Ti tungtung jajangkungan nepi ka kelek.

Lanjut baca »»

Dihandap ieu aya dua puluh opat ngaran-ngaran tukang nu sok disebut dina basa Sunda. Mulai ti panday, nu hartina tukang nyieun parabot tina beusi, nepi ka maranggi, nu hartina tukang nyieun landean jeung sarangka keris.

panday
Panday

Ngaran-ngaran Tukang

Panday

Tukang nyieun parabot tina beusi

Gending

Tukang nyieun parabot tina kuningan

Kamasan

Tukang nyieun parabot tina emas atawa perak

Paledang

Tukang nyieun parabot tina tembaga

Merebot

Tukang nakol bedug

Nyarawedi

Tukang ngagosok permata

Pacakar

Bujang, juru laden

Palatuk

Iber anu tumpak kuda saheulaeun pagagung

Palika

Tukang teuluem, ngala lauk

Pamatang

Tukang moro, nu sok ngagunakeun tumbak

Pamayang

tukang ngala lauk di laut

Paneresan

Tukang nyadap

Paninggaran

Tukang moro

Sarati

Tukang ngusir gajah

Anjun

Tukang nyieun parabot tina tanueh

Bujangga

Tukang nyieun atawa nulis carita

Candoli

Tukang ngajaga pabeasan di nu kariaan, biasana awewe

Kabayan

Tukang dititah ka ditu ka dieu

Kajineman

Mandor sakitan, tukang ngajaga jinem (nu dihukum)

Kebojengkeng

Tukang ngagusur padati

Kuncen

Tukang nguru kuburan

Legig

Tukang ngasruk dina pamoroan

Malim

Tukang nalukkeun sasatoan

Maranggi

Tukang nyieun landean jeung sarangka keris

Sumber gambar: Kompasiana - Pandai Besi Kebanjiran Order

Lanjut baca »»

Jaman kiwari (lain Zaman kiwari, da tina kamus basa Sunda, taya aksara Z), jaman pesbuk (aslina: facebook), jaman gajet (aslina: gadget), jaman maju, loba diantara urang nu geus teu ngagunakeun basa daerah, basa Sunda. Rupa-rupa alesanana, ti mulai teu wawuh nepi ka teu gaul, cenah. Nah, kukituna, hayu urang lestarikeun basa Sunda.

Mun teu ku urang, ku saha deui, mun teu ayeuna, iraha deui, mun teu boga duit, nya nga. . . do'a tur usaha deui, lain ngahutang. Di handap ieu rupa-rupa leumpang (aya lima puluh dua istilah leumpang) dina basa Sunda.

Um Hanif dkk, leumpang deukeut balong

Rupa-rupa Istilah Leumpang Dina Basa Sunda

Narabas

Leumpang di nu bala atawa di nu remet kalawan teu miduli cucuk

Neker

Leumpang di tempat nu nanjak pisan

Nelenden

Leumpang budak, anca, pikalucueun

Nelenyeng

Leumpang nu asalna anca ujug-ujug gancang

Niliktik

Leumpang budak nu kakara bisa leumpang gancang, titiliktikan ka ditu ka dieu

Nolog

Leumpang talag-tolog (lantaran teu awas) di nu poek

Noyod

Leumpang nurutkeun karep sorangan, teu milare ka nu nyaram

Ngabadaus

Leumpang semu gancang, teu luak lieuk

Ngabengbeos / Mengpeos

Leumpang teu luak lieuk, biasana lantaran aya kakeuheul, kateusugema, jst

Ngadaligdeug

Leumpang kawas nu mabok, jarugjag-jarigjeug, kawas nu rek titotolonjong

Ngadedod

Awewe nu leumpang anca sarta biritna ka kenca ka katuhu

Ngadigdig

Leumpang gancang sarta segut

Ngadigleu

Leumpang kendor, semu beurat ngalengkah

Ngadudud

Leumpang gancang teu luak-lieuk

Ngagandeuang

Leumpang salse, dada ajeg, bari keupat laun

Ngageang

Leumpang semu egang

Ngageblay

Leumpang awewe, anca, bari keupat laun, geblay-geblay

Ngeteyep

Leumpang laun, biasana ku keur ngintip, sieun kadenge atawa katempo ku batur

Ngageblig

Leumpang bari neundeut-neundeutan suku tepi ka kadenge sora blig, blig, blig (sabalikna tina keketeyeupan)

Ngageboy

Leumpang awewe rada lintuh, awakna semu leuleus

Ngagegag

Leumpang kendor semu bareurat awak

Ngagegot / Ngagiyet

Leumpang awewe bari semu ngobah-ngobahkeun bujur

Ngagilincing

Sesebutan keru nu leumpang teu mawa naon-naon

Ngagiplek

Leumpang awewe nu gendut, bujurna guplak-giplek

Ngagitek

Leumpang awewe bari semu ngagutak gitek bujur

Ngalanggeor

Leumpang awewe, biasana nu leggik, nu alus katempona

Ngalejeg / Lajag-lejeg

Leuleumpangan di hareupeun batur bari ambek

Ngalenghoy

Leumpang alon lantaran cape

Ngaleyad

Leumpang anca diaplen

Ngincid

Leumpang gancang sorangan

Ngiciprit

Leumpang keur waktu hujan atawa loba keneh cileuncang

Nyelengceng

Leumpang gancang sosorangan, miheulaan batur

Nyerenteng / Nyirinting

Leumpang semu lumpat nyampeurkeun batur, bari ambek

Rarampeoleun

Leumpang semu leuleus, nu keur mabok, jst

Rincug

Leumpang teu bener lantaran nyeri dampal suku, atawa leumpang di nu bala sieun kacugak lantaran teu make sendal atawa sapatu

Sasampoyongan

Leumpang gagaleongan, nu keur mabok, jst

Seseleket / Seselendep

Leumpang di antara jelema loba

Tonggoy

Leumpang teu luak lieuk, bari tungkul, teu mirosea ka nu ngageroan

Totolonjongan

Leumpang kawas nu rek tijongjolong

Turugtug

Leumpang gancang di nu mudun

Tuturubun

Leumpang turun rurusuhan, buru-buru

Boyot

Leumpang kendor bangun bareurat awak, mindeng katinggaleun batur

Deog / Pengkor

Leumpang dingdet lantaran suku nu sabeulah rada pondok

Dohot-doho

Leumpang lalaunan bari semu dodongkoan cara peta nu ngadodoho

Egang / Egol

Leumpang cara budak nu anyar disunatan lantaran bisul dina palangkakan

Gonjleng

Leumpang awewe bari ngobah-ngobahkeun awak, hayang narik perhatian lalaki

Ingkud-ingkudan / Jingkrung

Leumpang teu bener lantaran nyeri suku

Jarigjeug / Jumarigjeug

Leumpang bari semu rek labuh, biasana jalma nu geus kurang tanaga atawa nu kakara hudang gering

Jingjet

Leumpang semu hese ngalengkah lantaran cacad suku atawa make samping nu hereut teuing

Kepoh

Leumpang teu bener lantaran tuur rada paadu, meh kawas aksara x

Kukurubutan

Leumpang rada dodongkoan di nu bala atawa di nu remet kakayon

Moyongkod / Mongkoy

Leumpang anca rada dongko, nembongkeun ulat sieun atawa era.

Lanjut baca »»

T
Thumbnail Abjad Blog CaangGo! merupakan gambar mini yang menampilkan kumpulan huruf atau abjad, berukuran kurang dari 1 KB, berdimensi 64 x 64 pixels, berextensi png, bisa digunakan sebagai dropcap atau huruf pertama sebuah posting, sebagai thumbnail pada gadget Popular Post, sebagai pemanis postingan dan pelengkap posting yang tidak terdapat gambar didalamnya.

Bagi kawan-kawan Blogger ataupun Netter yang memerlukan, saya berikan thumbnail abjad seperti di bawah ini. Tertera, urutan huruf, url- thumbnail abjad, dan tampilannya, silahkan.
 1. Huruf A
  http://4.bp.blogspot.com/-F2j58vF9-hc/VfwVBQz3S7I/AAAAAAAAEJc/plFIBhozB4Y/s1600/huruf_a.png
  A
 2. Huruf B
  http://3.bp.blogspot.com/-2Eh-X7xrYO4/VfwVBdyN7eI/AAAAAAAAEJU/q6B7BLKF4oA/s1600/huruf_b.png
  B
 3. Huruf C
  http://3.bp.blogspot.com/--tHTENVZNd4/VfwVBedo9gI/AAAAAAAAEJY/q-PAAqlK7zk/s1600/huruf_c.png
  C
 4. Huruf D
  http://1.bp.blogspot.com/-MNjjR7ntDLE/VfwVCd5bBvI/AAAAAAAAEJo/YJzTEx-QnZ4/s1600/huruf_d.png
  D
 5. Huruf E
  http://3.bp.blogspot.com/-W1uIUnzR3KY/VfwVCSdMJWI/AAAAAAAAEJk/1ej3oNH5OEI/s1600/huruf_e.png
  E
 6. Huruf F
  http://3.bp.blogspot.com/-PJQSszzSldw/VfwVCV6V2dI/AAAAAAAAEJs/yzY4a7Qj8SY/s1600/huruf_f.png
  F
 7. Huruf G
  http://4.bp.blogspot.com/-JV_hVRHuW4Q/VfwVDRi9jnI/AAAAAAAAEKE/m3daqoGWPhA/s1600/huruf_g.png
  G
 8. Huruf H
  http://4.bp.blogspot.com/-MQ9MHjIzdqQ/VfwVDQrB1NI/AAAAAAAAEKA/MbgUTF5yC7Y/s1600/huruf_h.png
  H
 9. Huruf I
  http://3.bp.blogspot.com/-z8HRGimiZCM/VfwVDWVUYnI/AAAAAAAAEKI/zCXJT-2FKY0/s1600/huruf_i.png
  I
 10. Huruf J
  http://2.bp.blogspot.com/-ycrLNsNZC2Q/VfwVEDZhcOI/AAAAAAAAEKQ/LxMlnqvqJek/s1600/huruf_j.png
  J
 11. Huruf K
  http://3.bp.blogspot.com/-xjRkITYapGs/VfwVEHkEVpI/AAAAAAAAEKU/5kNrMfMzrMk/s1600/huruf_k.png
  K
 12. Huruf L
  http://3.bp.blogspot.com/-RGI1tokeESY/VfwVEVR3RRI/AAAAAAAAEKc/5roxAJTqNfQ/s1600/huruf_l.png
  L
 13. Huruf M
  http://2.bp.blogspot.com/-GNsGSUzTP0k/VfwTNuz05AI/AAAAAAAAEJI/-rjXMzTWw24/s1600/huruf_m.png
  M
 14. Huruf N
  http://3.bp.blogspot.com/-M1z-DCsiMEM/VfwVEiU-qOI/AAAAAAAAEKk/KSztglbFXcU/s1600/huruf_n.png
  N
 15. Huruf O
  http://2.bp.blogspot.com/-G83nzbrTV8o/VfwVE4PgH_I/AAAAAAAAEKo/TdUVcgMo9AY/s1600/huruf_o.png
  O
 16. Huruf P
  http://3.bp.blogspot.com/-liuGqlpvTsA/VfwVFBIEGFI/AAAAAAAAEK0/f7iYQmJqgfo/s1600/huruf_p.png
  P
 17. Huruf Q
  http://1.bp.blogspot.com/-qe-lf_KmnUc/VfwVFaMuB6I/AAAAAAAAEK8/cSSp85xFuOk/s1600/huruf_q.png
  Q
 18. Huruf R
  http://2.bp.blogspot.com/-1aZDEmUXM28/VfwVFvoZxaI/AAAAAAAAELA/N0WAUsGO6Uc/s1600/huruf_r.png
  R
 19. Huruf S
  http://2.bp.blogspot.com/-TjoZh2yLN7E/VfwVF6lrcGI/AAAAAAAAELI/pwhkGIXCjmQ/s1600/huruf_s.png
  S
 20. Huruf T
  http://2.bp.blogspot.com/-4g72xIqA9CQ/VfwVGNE6dxI/AAAAAAAAELU/jsMQE5cbbuI/s1600/huruf_t.png
  T
 21. Huruf U
  http://1.bp.blogspot.com/-xJDHgMmSQFs/VfwVGU1BFsI/AAAAAAAAELY/WOAigC1-4d0/s1600/huruf_u.png
  U
 22. Huruf V
  http://4.bp.blogspot.com/-9ZJ3ZPdxf3w/VfwVGvzLqvI/AAAAAAAAELc/p3N8UpD5xtU/s1600/huruf_v.png
  V
 23. Huruf W
  http://1.bp.blogspot.com/-JYYxQzRS5GM/VfwVG78H6II/AAAAAAAAELo/K4jv0gTGbw4/s1600/huruf_w.png
  W
 24. Huruf X
  http://2.bp.blogspot.com/-FW1DB4pzxBE/VfwVHM5XxyI/AAAAAAAAELs/vI5KdjeqP4Q/s1600/huruf_x.png
  X
 25. Huruf Y
  http://2.bp.blogspot.com/-Uudvym5y95E/VfwVHf7t2nI/AAAAAAAAEL0/Y9Sjdes0B8U/s1600/huruf_y.png
  Y
 26. Huruf Z
  http://1.bp.blogspot.com/-k_8NCbKAe-c/VfwVHu-A9PI/AAAAAAAAEL8/Z3NbDenz9XE/s1600/huruf_z.png
  Z
Pembahasan mengenai dropcap pernah diposting di blog ini, silahkan lihat di Dropcap, Membuat Huruf Pertama Tampak Sangat Besar.

Thumbnail abjad di atas, ga ada kredit atau link yang mengarah ke blog ini, jadi clear hanya untuk sedekah, mudah-mudahan, amin.

Lanjut baca »»